Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN ‘DE UNIE VAN WATERTOERISTEN’

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Het bestuur stelt algemene regels vast voor de recreatieterreinen van De Unie met de daarbij behorende voorzieningen, alsmede voor steunpunten van De Unie in jachthavens. Deze regels betreffen onder andere de toegang tot en het gebruik van de terreinen door de leden, hun gasten en andere passanten, zoals de lengte van toe te laten pleziervaartuigen, de verblijfsduur, de ordebepalingen en het gezag.

2. Jaarlijks stelt het bestuur het algemene toertochten- en evenementenprogramma vast, dat zo mogelijk in het eerste kwartaal van het jaar of spoedig daarna in de officiële organen van De Unie, de Uniegeus en website www.uniegeus.nl bekend wordt gemaakt.

3. Bij verandering van adres en/of van pleziervaartuig van een lid wordt hiervan door dat lid terstond schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur.

Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap en vereisten voor toelating

1. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en beroep van de aanvrager;

b. indien de aanvrager eigenaar of houder is van één of meer pleziervaartuigen: de naam, het type en de afmetingen van het pleziervaartuig, alsmede een foto van het pleziervaartuig;

c. verklaring dat de aanvrager de verplichtingen als genoemd in artikel 7, lid 4, van de statuten zal nakomen;

d. de handtekening van de aanvrager.

 

2. Het verzoek tot toelating als partnerlid geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer van het gewoon lid dat een aanvraag indient ten aanzien van zijn/haar partner;

b. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer van de partner;

c. de handtekening van de aanvrager en de partner.

 

3.  Het verzoek tot toelating als juniorlid geschiedt met gebruikmaking van een door het secretariaat beschikbaar gesteld formulier, waarop dient te worden vermeld:

a. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer van het gewoon lid dat een aanvraag indient ten aanzien van zijn kind(eren);

b. naam, voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer van het kind of de kinderen;

c. indien een kind eigenaar of houder is van een pleziervaartuig: de naam, het type en de afmetingen van het pleziervaartuig, alsmede een foto van het pleziervaartuig;

d. de handtekening van de aanvrager.

 

4. Nadat het bestuur heeft besloten de aanvrager toe te laten als gewoon lid, partnerlid of als juniorlid wordt van het gewoon lid (en voor zover van toepassing van het juniorlid) verwacht:

 • dat hij het verschuldigde entreegeld en de contributie terstond betaalt;
 • dat hij kennisneemt van de inhoud van de statuten en reglementen van De Unie, alsmede van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
 • dat hij zich zoveel als mogelijk verdienstelijk maakt voor De Unie;
 • dat hij zich als een goed beoefenaar van de watersport gedraagt;
 • dat, indien van toepassing, zijn pleziervaartuig (inclusief de landvasten, stootwillen, etc.) zich in een ordentelijke en deugdelijke staat bevindt;
 • dat hij zijn lidmaatschapsverplichtingen en overige (financiële) verplichtingen nauwgezet nakomt.

5. Het recht van een lid of passant gebruik te maken van een ligplaats in of bij de recreatieterreinen van De Unie (mede inhoudend het aanwijzen van een ligplaats aan een lid of passant) en het recht van een lid gebruik te maken van een ligplaats in de jachthavens, die steunpunt zijn van De Unie, alsmede het vervallen en ontnemen van het recht van een lid gebruik te maken van een ligplaats is geregeld in het Reglement voor de Terreinen en de Steunpunten van De Unie.

 

Artikel 3. Contributies, entreegelden, liggelden en reservefonds

 

1. De entreegelden voor leden, de contributies voor leden, de tarieven inzake liggelden voor passanten, elektriciteitsverbruik, enz. worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld. 

 

2. Entreegelden en contributies zijn aan De Unie verschuldigd en worden bij vooruitbetaling aan de penningmeester van De Unie voldaan. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van de lengte van de boot van het lid. Bij meerdere boten wordt de langste aangemerkt als 1e boot.

Jaarnota’s zullen in het algemeen door de penningmeester verzonden worden in de laatste maand van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop deze nota betrekking heeft en dienen vóór 1 maart van dat jaar te zijn betaald. 

Nieuwe leden voldoen het verschuldigde bedrag voor entreegeld en contributie uiterlijk 14 dagen na de datum van de toegezonden rekening.

 

3. Indien het aan De Unie verschuldigde bedrag op 1 maart van het lopende verenigingsjaar, of voor nieuwe leden na 14 dagen, door de penningmeester niet is ontvangen, dan ontvangt het in gebreke zijnde lid eenmaal een aanmaning en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten.

 

4. Indien contributie niet is voldaan op 1 april van het jaar wordt er eerst een herinneringen gestuurd. Is op 1 mei van het jaar de contributie nog niet voldaan dan volgt een boete, conform jaarlijks vast te stellen tarievenlijst. Indien de contributie niet is voldaan op 1 juni dan volgt schorsen/royeren.

 

5. De Unie beschikt over een reservefonds in verband met het financiële risico’s, verbonden aan het in eigendom hebben en/of huren van recreatieterreinen met de daarbij behorende voorzieningen en van ligplaatsen in jachthavens. Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, het door het bestuur voorgestelde te reserveren en aan de bestaande reserve toe te voegen bedrag vastgesteld.

 

Artikel 4. Taakverdeling binnen het bestuur

 

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.

 

2. De voorzitter ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur, voor zover de uitvoering daarvan niet aan anderen is opgedragen.

 

3. De penningmeester beheert de gelden van De Unie en is bevoegd tot het doen van betalingen, indien door De Unie verplichtingen zijn aangegaan of indien aan De Unie verplichtingen zijn opgelegd. Tevens voert de penningmeester de administratie van de eigendommen en het materieel van De Unie, inhoudende een duidelijke omschrijving van de zaken, de hoeveelheden en de waarde ervan.

 

4. De penningmeester doet op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag over de financiële toestand van De Unie en legt aan de algemene ledenvergadering de jaarstukken, omvattend de balans en de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar, voor ter goedkeuring. De penningmeester legt tevens de begroting voor het lopende verenigingsjaar voor ter vaststelling.

 

5. De secretaris voert de correspondentie, stelt de notulen op van alle vergaderingen, roept namens de voorzitter de vergaderingen bijeen en brengt op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, verslag uit omtrent de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.

 

6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van De Unie. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige beslissingen nemen, met dien verstande, dat deze voorlopige beslissingen zo spoedig mogelijk dienen te worden bekrachtigd in een reguliere bestuursvergadering.

 

7. Indien de penningmeester of de secretaris niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten, wordt daarin voorzien door één of meer van de overige leden van het bestuur.

 

8. De overige functies en taken worden door het bestuur onderling als volgt verdeeld:

 • Beheer;
 • Evenementen;
 • Public Relations, Marketing en Communicatie;
 • Redactie Uniegeus;
 • 2e Penningmeester/Algemeen bestuurslid 

Eén van de bestuursleden wordt door het bestuur gekozen als plaatsvervangende voorzitter. De taken van de Terreingemachtigden en de Terreincommissarissen zijn opgenomen in het Reglement voor de Terreinen en de Steunpunten van De Unie.

 

Artikel 5. Algemene ledenvergadering

 

1. Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een agenda vast.

 

2. De agenda voor de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten, bevat onder andere de volgende agendapunten:

a. mededelingen van de voorzitter;

b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

c. ingekomen en uitgegane stukken;

d. jaarverslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;

e. financieel verlag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;

f. verslag kascommissie;

g. decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur;

h. vaststelling van de begroting voor het lopende verenigingsjaar;

i. vaststelling van de entreegelden, contributies, liggelden en tarieven voor het komende verenigingsjaar;

j. kiezen en (her)benoemen van de voorzitter, secretaris, penningmeester en/of overige leden van het bestuur;

k. kiezen en benoemen van leden voor de kascommissie;

l. rondvraag.

 

3. De leden dienen vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering zich te legitimeren met hun geldige lidmaatschapspas en op de presentielijst hun naam en handtekening te plaatsen.

 

4. De voorzitter is bevoegd een algemene ledenvergadering tijdens die vergadering te verdagen. Indien bij de bekendmaking van de verdaging de tijd en plaats van de verdaagde vergadering worden meegedeeld, kan de algemene ledenvergadering zonder nadere oproeping bijeenkomen.

 

5. Blanco stemmen, onduidelijk uitgebrachte of ondertekende stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

 

6. Bij het staken van de stemmen over personen beslist het lot. Bij het staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

 

Artikel 6. Kascommissie

 

1. De kascommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 8 van de statuten, wordt door de algemene ledenvergadering benoemt voor het lopende verenigingsjaar. Elk jaar treedt het langstzittende lid van de kascommissie af, wordt het reservelid lid van de kascommissie en wordt een nieuw reservelid benoemd.

 

2. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording en de jaarstukken van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen mondeling een op schrift gesteld verslag uit aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. De kascommissie komt daartoe tenminste één maal per jaar bijeen.

 

Artikel 7. Vergaderingen van het bestuur

 

1. De voorzitter roept een vergadering van het bestuur (en van het dagelijks bestuur) bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk acht, doch tenminste vier maal per jaar.

 

2. Indien tenminste twee leden van het bestuur schriftelijk een daartoe strekkend verzoek bij de voorzitter hebben ingediend, is deze verplicht binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek een vergadering van het bestuur te beleggen.

 

3. De oproeping voor een vergadering van het bestuur geschiedt schriftelijk per brief, fax, of e-mail, verzonden aan ieder bestuurlid en vermeldt plaats, datum en tijdstip van de bestuursvergadering en de te behandelen onderwerpen. De bestuursleden ontvangen deze oproeping tenminste één week voor de dag van de vergadering.

 

4. In de vergadering van het bestuur kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij tenminste tweederde deel van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is.

 

5. In een vergadering van het bestuur worden besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen in een vergadering van het bestuur beslist de voorzitter.

 

6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders het voorstel schriftelijk hebben ontvangen en alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per brief, telefax, of e-mail hun mening te uiten en zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij de notulen gevoegd.

 

7. De vergaderingen van het bestuur worden genotuleerd door de secretaris.

 

Artikel 8. Commissies

 

1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door onder andere de navolgende Commissies:

a. De Bestuurscommissie Beheer, bestaande uit de Bestuursleden Beheer en een aantal door het bestuur benoemde gewone leden, die tenminste één jaar lid zijn van De Unie. De Bestuurscommissie Beheer draagt zorg voor het beheren en in stand houden van de recreatieterreinen van De Unie met de daarbij behorende voorzieningen; daartoe wordt contact onderhouden met de Terreingemachtigden en de Terreincommissarissen, alsmede met overheden en private organisaties.

b. De Bestuurscommissie Evenementen, bestaande uit de Bestuursleden Evenementen en een aantal door het bestuur benoemde gewone leden. De Bestuurscommissie Evenementen draagt zorg voor het initiëren, plannen en coördineren van de evenementen van De Unie, waarbij het belang van de leden centraal staat, zoals lezingen, cursussen, tochten, wedstrijden en feestelijke gebeurtenissen; daartoe wordt contact onderhouden met de Terreingemachtigden en de Terreincommissarissen, alsmede met private organisaties.

 

2. De gewone leden van de Commissies worden door het bestuur benoemd voor een in overleg met hen te bepalen duur.

Artikel 9. Terreingemachtigden en Terreincommissarissen

 

1. Het bestuur benoemd tot wederopzegging voor elk terrein van De Unie een Terreingemachtigde, die belast is met het beheer, het onderhoud en het toezicht op het gebruik van het desbetreffende terrein van De Unie. De Terreingemachtigde ziet toe op de naleving van het Reglement voor de Terreinen en de Steunpunten van De Unie, alsmede van de door het bestuur vastgestelde nadere regels en specifieke aanwijzingen voor dat terrein.

 

2. De Terreingemachtigde brengt zo vaak als nodig is, doch tenminste eenmaal per jaar aan de Bestuurscommissie Beheer verslag uit over de toestand van het desbetreffende terrein en over zijn bevindingen ten aanzien van het onderhoud en het gebruik van het terrein. 

 

3. De Terreingemachtigde dient jaarlijks voor 1 november bij de Bestuurscommissie Beheer een begroting in voor het klein onderhoud van het desbetreffende terrein voor het komende jaar.

 

4. Het bestuur benoemt jaarlijks voor 1 april voor elk terrein van De Unie na overleg met de desbetreffende Terreingemachtigde één of meer Terreincommissaris(sen), die belast is (zijn) met het handhaven van de rust en orde op het terrein en op het naleven van het Reglement voor de Terreinen en de Steunpunten van De Unie, alsmede van de door het bestuur vastgestelde nadere regels en specifieke aanwijzingen voor dat terrein.

 

5. De Terreingemachtigden en de Terreincommissarissen wordt, ter legitimatie, bij het aanvaarden van de functie een op naam gesteld, schriftelijk bewijs van hun benoeming verstrekt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris of de penningmeester van De Unie.

 

Artikel 10. Reglementen

 

1. De reglementen worden vastgesteld op grond van artikel 13 lid 2 en 3 van de statuten.

 

2. De Unie kent onder andere de navolgende reglementen:

 • Huishoudelijk Reglement;
 • Reglement voor de Bestuurscommissie Beheer;
 • Reglement voor de Bestuurscommissie Evenementen;
 • Reglement voor de Terreinen en de Steunpunten van De Unie.

 

Artikel 11. Redactie Uniegeus en website www.uniegeus.nl 

 

1. De officiële organen van De Unie, de Uniegeus, en website www.uniegeus.nl  hebben ten doel informatie te verstrekken aan de leden, alsmede de onderlinge band tussen de leden te versterken.

Daartoe bevat de Uniegeus onder andere:

a. mededelingen van het bestuur aan de leden over besluiten van het bestuur en activiteiten van de commissies;

b. de aankondiging en de verslaglegging van de evenementen van De Unie;

c. reisverslagen, vaarberichten, voorschriften, mededelingen, enz. van en voor het watertoerisme, de waterrecreatie en de watersport;

d. ingezonden artikelen van de leden.

 

2. De redactie van de Uniegeus heeft het recht, in overleg met de voorzitter, ingezonden artikelen en/of foto’s niet te plaatsen. 

 

3. De redactie van de Uniegeus heeft het recht, in overleg met de voorzitter, ingezonden artikelen in te korten en/ of te wijzigen, mits daardoor de strekking van het artikel niet wordt aangetast. De inzender dient desgewenst duidelijk op de ingezonden tekst aan te geven, dat het artikel alleen onverkort en ongewijzigd in de Uniegeus mag worden opgenomen.

 

Artikel 12. Donateurs

 

Een donateur is natuurlijke persoon, die jaarlijks een bepaalde financiële bijdrage levert aan De Unie. Donateurs kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan bepaalde feestelijke activiteiten van De Unie. 

 

Artikel 13. Vlag en standaard van De Unie

 

1. De vlag van De Unie is wit met daarop vanuit het hart naar de zijden, dus stervormig, vijf gegolfde ongelijke blauwe banen. In het hart van de vlag is een rood- getongde en geklauwde leeuw aangebracht, naar de broeking toegewend.

 

2. De leden voeren de vlag van De Unie als afgeknotte puntvlag (geusje). De voorzit-ter en de leden van het bestuur voeren de vlag van De Unie als rechthoekige vlag, met daarop voor de leden van het bestuur een witte bal aan de stokzijde. Op de vlag voor de voorzitter is geen kenmerk aangebracht.

 

3. Ereleden voeren de rechthoekige vlag van De Unie met een inkeping.

 

Artikel 14. Insigne van De Unie en Unie-embleem (sticker)

 

1. Het insigne van De Unie bestaat uit een verkleinde afbeelding van de vlag van De Unie in afgeknotte puntvorm. Bij leden, die vijfentwintig jaar of langer lid zijn van De Unie, is het insigne omgeven door een ring. Bij ereleden is het insigne omge-ven door een lauwerkrans.

 

2. Bij de voorzitter en de leden van het bestuur is het insigne van De Unie aange-bracht in het hart van een verguld, zilveren stuurrad. Bij de erevoorzitter is daar omheen een lauwerkrans aangebracht.

 

3. De leden en de juniorleden ontvangen na betaling van de verschuldigde contribu-tie het voor het betreffende jaar geldige Unie-embleem (sticker), dat bij bezoek aan de recreatieterreinen van De Unie en in jachthavens, die steunpunt zijn van De Unie, op een duidelijk zichtbare plaats aan stuurboord op hun pleziervaartuig dient te zijn aangebracht. 

4. Bij vervanging ledenpas of bootsticker door b.v. verlies worden kosten in rekening gebracht, conform jaarlijks vast te stellen tarievenlijst.

 

Artikel 15. Slotbepaling

 

In gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene jaarvergadering, gehouden op 16 maart 2022 te Sassenheim.