Privacy reglement

In dit privacy reglement staat beschreven hoe De Unie van Watertoeristen (hierna: UvW) omgaat met uw persoonsgegevens. Door de UvW worden persoonsgegevens verwerkt. De UvW vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt aan ons als verwerkingsverantwoordelijke. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij hebben in dit reglement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: leden@uniegeus.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of een kandidaat lid toegelaten wordt als lid van de vereniging

en

het uitvoeren van de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Functie/rol bij de vereniging
• Bootnaam
• Bootlengte
• Foto van de boot
• Verschuldigde contributie

Uitvoering van de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement Indien het kandidaat-lid wordt toegelaten als lid: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Indien de kandidaat geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd en uiterlijk binnen 6 maandenBestuur en ledenadministratie
Financiële Administratie• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Lidnummer
• Verschuldigde contributie
Uitvoering van de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglementGedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna de financiële administratie voor 7 jaar.Dagelijks Bestuur en overige bestuursleden indien daartoe een specifieke aanleiding is.
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Uitvoering van de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement Zolang het lid deze wil blijven ontvangen. Bestuur, redactiecommissie
Informatie over de UvW aan belangstellenden • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Verleende toestemmingMaximaal 6 maandenPR commissie, eventueel Bestuur
Verbetering van digitale informatie en rapportages over bezoekers en interesses• Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
• IP-gegevens
Verleende toestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd• Website-beheerder
• Analytics tools
Sfeerimpressies van evenementen in uitingen zoals de nieuwsbrief en de website Foto’sVerleende toestemmingBelangstellenden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verenigingsstatuten en/of als de vereniging daartoe verplicht wordt door de wet.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging  deze verwijdering doorgeven aan iedereen die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacy reglement is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De  Vereniging  raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy reglementen van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons  privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke :           Bestuur Unie van Watertoeristen
E-mail                      :           leden@uniegeus.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.